Katastrofické události - krmiva v EZ

V příloze najdete informace MZe o katastrofických událostech z důvodu nedostaku krmiv - pícnin v EZ, včetně žádosti o výjimku.

(více)

04.09.2015 22:21 Zemědělci

Dotace v EZ 2015 - 2020

Společná zemědělská politika po reformě - Dotace na ozelenění, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo na svých stránkách v rámci nové Společné zemědělské politiky EU pro období 2015 až 2020 šestý článek s názvem

Dotace na tzv. ozelenění neboli greening, na opatření Ekologického zemědělství a Dobré životní podmínky zvířat.

02.10.2014 08:21 Zemědělci

Hlášení přemístění zvířat

Kontroly podmíněnosti 2014 - CROSS COMPLIANCE

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

(více)

16.05.2014 08:39 Zemědělci

Metodické pokyny MZe pro zemědělce

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/aktuality/nove-metodicke-pokyny-pro-ekologicke.html

 

18.12.2013 07:00 Zemědělci

Hnojiva - Registr hnojiv

V Registru hnojiv (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html) je ve vyhledávací masce už zpřístupněn příznak pro vyhledávání hnojiv/PL vhodných pro ekologické zemědělství i pro neregistrované uživatele.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Oddělení registrace hnojiv

Registr hnojiv:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/EPH/registr-hnojiv.html

19.03.2012 17:49 Zemědělci

Ovce a kozy způsoby a termíny označování

Odstavec předpisu 136/2004 Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem § 22

http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/pravni-predpisy-mze/tematicky-prehled/100056772.html

30.03.2011 08:22 Zemědělci

Evidence zvířat v EZ F-103

Pro rychlý průběh řádné ohlášené kontroly si připravte vyplněný formulář F-103 nebo alespoň údaje o počtech zvířat a kategoriích v ekologickém zemědělství případně i v jiné zemědělské výrobě. Zvířata, která nejsou vedena v centrální evidenci (např. koně, drůbež) uveďte na vlastním  samostatném seznamu.

(více)

06.01.2010 13:11 Zemědělci

Přípravky na ochranu rostlin

Na uvedeném odkazu je přehled všech registrovaných přípravků na ochranu rostlin. V ekologickém zemědělství smíte používat pouze přípravky, které  jsou označeny v základních údajích o přípravku "Určen pro použití v ekolog. zemědělství: Ano"  

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0

Vybrané přípravky na ochranu rostlin, které lze používat v ekologickém zemědělství:

http://eagri.cz/public/app/eagriapp/POR/Vyhledavani.aspx?type=0&vyhledat=A&stamp=1291969659795

Dál zadejte:  Více vyhledávacích kritérií; Určeno pro ekologické zemědělství; ANO; Vyhledat

08.09.2009 16:43 Zemědělci

Krmení zvířat v EZ

V prvním dokumentu je uveden stručný přehled o krmení zvířat v EZ dle NK (ES) 889/2008. V druhém je povolení Ministerstvo zemědělství, které povolilo používání lizů, premixů, minerálních krmiv ... s malým obsahem konvenčních surovin.

(více)

25.05.2009 16:15 Zemědělci

Jak se připravit na vstupní kontrolu, zemědělci...

 Pokyny pro začínající zemědělce. Pokud jste se rozhodli podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ) - jako zemědělec - farmář, vinař, sadař, pěstitel chmele, včelař..., atd., tak postupujte dále podle našich pokynů pro nové, začínající ekologické podnikatele a podniky. Nastudujte si odkaz "Jak začít podnikat....Zavolejte nebo napište. Po dohodě s Vámi k Vám přijedeme, provedeme vstupní kontrolu, uzavřeme smlouvu, vyplníme žádost o registraci na MZe ČR a poskytneme další potřebné informace. Seznámíme Vás s platnou legislativu k EZ. Předepsané dokumenty vozí inspektoři s sebou a vše potřebné vyřídí při vstupní kontrole.  Registrace - zahájení přechodného období (PO), Vám začne dnem, kdy MZe ČR v Praze obdrží Vaši žádost, osvědčení a potvrzení Biokontu, o provedené vstupní kontrole.

(více)

22.11.2008 20:19 Zemědělci

Jak se připravit na řádnou kontrolu-zemědělci, včelaři

Chceme aby námi kontrolované podniky měly vše v pořádku. Naším cílem je umožnit všem podnikům, zemědělcům - farmářům, včelařům, vinařům, sadařům, pěstitelům chmele,...atd., se co možná nejlépe připravit nejen na řádnou ohlášenou kontrolu, ale také na úřední neohlášené kontroly nebo neohlášené kontroly prováděné Biokontem.

Doporučujeme podnikům zvláště s větším počtem chovaných zvířat, aby si připravili také počty zvířat v den kontroly podle formuláře F-103,

Plán osevů a hnojení řádně vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článek 71 a 74 odst. 2 písm. a). Na řádné, ohlášené kontrole, kterou každoročně musíme u Vás provést, ho předáte inspektorovi, který Vám vysvětlí i případné nejasnosti. Pokud máte TTP, použijte formulář s celkovými počty luk a pastvin (F-102), dál pokračujte R, S, V... .  V případě potřeby dále použijte další F-101.   U ostatních kultur pozemku (R, S, V, O...) vyplňte každý pozemek/plodinu na jeden řádek samostatně. Pokud na jednom pozemku pěstujete více plodin, tak uveďte každou plodinu na samostatný řádek. Stejně postupujte u trvalých kultur (jabloně, švestky...). Pokud užíváte konvenční pozemky, chováte zvířata, nezapomeňte se také připravit na jejich kontrolu. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu.

(více)

11.03.2008 10:07 Zemědělci

Havarijní plán

Havarijní plán je poměrně složitý a rozsáhlý dokument, který musí být schválen příslušným vodoprávním úřadem. Proto Vám doporučujeme využít služeb akreditovaných poradců.  Podnik vytvoří jeden "Havarijní plán" pro celý podnik. Pokud má více provozů na různých územích, musí být pro každé toto území (provozovnu), ve kterých hrozí ohrožení povrchových nebo podzemních vod vypracovaná příslušná část havarijního plánu. Pokud jste se přesto rozhodli vypracovat Havarijní plán sami, dáváme Vám k dispozici jednoduchý doporučený vzor. (více)

13.02.2008 06:35 Zemědělci

Pohotovostní plány

Na tomto odkazu najdete vzory pro pohotovostní plán pro chovatele zvířat a výrobce masných výrobků

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/pohotovostni-plan/

20.07.2007 14:57 Zemědělci

Plán osevů a hnojení F-101 a F-102 TTP

Plán osevů a hnojení každý rok řádně vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článek 71 a 74 odst. 2 písm. a). Na řádné, ohlášené kontrole, které probíhají každoročně v době vegetačního období, ho předáte inspektorovi, který Vám vysvětlí i případné nejasnosti. Pokud máte TTP, použijte pouze jeden formulář s celkovými počty luk a pastvin (F-102), dál pokračujte R, S, V... .  V případě potřeby dále použijte další F-101.   U ostatních kultur pozemku (R, S, V, O...) vyplňte každý pozemek na jeden řádek samostatně. Pokud na jednom pozemku pěstujete více plodin, tak uveďte každou plodinu na samostatný řádek. Stejně postupujte u trvalých kultur (jabloně, švestky...). Pokud užíváte konvenční pozemky, nezapomeňte se také připravit na jejich kontrolu. Vždy vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu.

(více)

11.01.2007 14:24 Zemědělci

Evidence pro zemědělce

Kompletní doporučená evidence pro zemědělce - popis podniku  (farmy)  musí hospodářský subjekt vypracovat a následně uchovat, formuláře (tiskopisy), vše volně ke stažení. Formuláře jsou pro Vaši potřebu ve wordu nebo excelu. Vše je upraveno a vyhovuje Z 242/2000 Sb., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008, vše v platném znění.

(více)

28.09.2006 21:17 Zemědělci