Ceník služeb 2017

(více)

30.09.2016 12:11 Biokont CZ

Upozornění dlužníkům

Z důvodu navýšení počtu neplatičů a zamezení druhotné platební neschopnosti, jsme nuceni přijmout přísnější opatření vůči dlužníkům:    

- od 1.1.2017 vydáváme pouze Daňový doklad - Fakturu (nevydáváme Proforma faktury)

- veškeré naše pohledávky, po lhůtě splatnosti, předáváme ke "Správnímu řízení" na Ministerstvo zemědělství

- zvážíme zveřejnění dlužníka, případný odprodej našich pohledávek.

S odkazem na shora uvedené, očekáváme Vaši dlužnou platbu, neprodleně na:

číslo účtu: 175 397 695/0600

Ujišťujeme Vás, že budeme nadále vymáhat naše pohledávky v souladu s Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., až do úplného zaplacení.

29.04.2016 10:19 Biokont CZ

Ohlášení změn F-159

Nezapomínejte na svoji povinnost a bez zbytečného odkladu písemně zašlete "Ohlášení změn" - Zákon 242/2000 Sb. § 7, NK (ES) 889/2008 Článek 64, 77, 78: Formulář musí být podepsaný. 

  1. Změny pozemků (novou registraci v LPIS). Napište vždy "Uživatel LPIS, (Registrační číslo LPIS)",  změny výměr pozemků ( přihlášení – zařazení dalších pozemků.  Formulář zasílejte, jakmile jsou změny účinné, bez zbytečného odkladu. Pokud to není velmi nutné, neposílejte další přílohy.

  2. Přihlášení (zrušení) nových druhů zvířat a jakékoliv další jiné změny. Napište všechna čísla hospodářství, druh i počet kusů zvířat při zahájení. Neposílejte zvýšení (narození) nebo snížení (prodej, úhyn, atd.) počtu zvířat. Zvlášť pečlivě uvádějte nová čísla hospodářství bez nákupu nových zvířat (bez nové nejkratší doby chovu).

  3. Změny názvu podniku (pokud zůstává stejné IČ), adres, telefonů, e-mailů atd.  

                Vyplněný tiskopis posílejte bez kolkových známek - vyřizujeme zdarma, co nejdříve, nejdéle v zákonné lhůtě do 30 dnů. Můžete také požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. O případném provedení nařízené kontroly Vás budeme předem informovat. Potvrzený (podepsaný) formulář zašlete nejlépe naskenovaný, ve formátu PDF, e-mailem na info@biokont.cz  (pokud obdržíme Váš e-mail s virem=smažeme, nevyřizujeme) nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu.  Formulář F-159 je jednotný pro všechny podniky. Na neúplně vyplněné, nepotvrzené (bez podpisu) formuláře nereagujeme.  Vždy také vyplňte Vaše registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Prosíme, formulář posílejte jedním způsobem pouze jednou. Provedení změn si ověřte na vlastním LPIS. V případě zdlouhavého vyřizování pošlete e-mailem urgenci na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Tímto způsobem nelze uzavřít "Smlouva o inspekci a certifikaci" (ukončení smlouvy).

(více)

09.05.2014 08:35 Biokont CZ

Přihláška k certifikaci F-111

Hlídejte si platnost certifikátu. Požádejte 30 dnů před skončením platnosti o nový. Vyplněnou a podepsanou Přihlášku k certifikaci F-111 (žádost o nový Certifikát/obnovení – seznam požadovaných produktů k certifikaci) si připravte na řádnou ohlášenou kontrolu, nebo nám zašlete před skončením platnosti Certifikátu. Vyřizujeme zdarma, bez kolkových známek, co nejdříve, max. do 30ti dnů. Potvrzený – podepsaný formulář, kdykoliv zašlete 1x e-mailem na certifikace@biokont.cz  / info@biokont.cz  nebo obyčejnou poštou na adresu Biokontu. V případě, že spěcháte, tak můžete požádat o přednostní zpracování za Expresní poplatek. Formulář je jednotný pro všechny podniky. Vždy také vyplňte registrační (čtyřmístné) číslo Biokontu. Zemědělci, kteří nemají po řádné kontrole pozemků v běžném roce, musí současně poslat i vyplněný a podepsaný F-101, F-102 Plán osevů a hnojení v ekologickém zemědělství pro daný rok (formulář najdete v oddíle Zemědělci). Zemědělci, kteří mají  pozemky pouze s TTP nemusí F-101, F-102 posílat. V případě prodlení pošlete e-mailem urgenci na certifikace@biokont.cz / info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565. Za každý certifikát v cizím jazyku se platí podle ceníku.

(více)

02.04.2014 08:26 Biokont CZ

Smlouva o inspekci a certifikaci

Smlouvu o inspekci a certifikaci si řádně prostudujte, smlouva musí být uzavřena (2x) před zahájením vstupní kontroly. Smlouva musí být uzavřena (výpověď smlouvy), písemně s originálními podpisy, statutárním zástupcem.

Bez vstupní kontroly a potvrzení Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR v Praze. Tiskopisy smlouvy přiveze inspektor na vstupní kontrolu s sebou a lze ji podepsat až při vstupní kontrole. Doporučujeme, nejdříve nám zaslat "Žádost o vstupní kontrolu F-045. Ihned po vstupní kontrole Vám inspektor také předá a vyplní s Vámi správnou žádost o registraci na MZe ČR. V případě potřeby pošlete e-mail na info@biokont.cz nebo zavolejte na telefon +420 545 225 565.

(více)

02.04.2014 08:24 Biokont CZ

Upozornění na NK (EU) č. 392/2013

(více)

03.02.2014 22:04 Biokont CZ

Zveřejnění bankovního účtu

V příloze je číslo bankovního účtu Biokontu

(více)

04.03.2013 18:10 Biokont CZ

Kontakty-přehled inspektorů a zaměstnanců

Aktuální kontakty na jednotlivé inspektory a zaměstnance Biokontu. info@biokont.cz

(více)

01.01.2013 05:17 Biokont CZ

Registrace na MZe v Praze

Od 1.1.2012 jsou v platnosti nové formuláře na registraci všech činností v ekologickém zemědělství, podle Metodického pokynu 1/2012. Žádost o registraci osoby podnikajicí v ekologickém zemědělství se podává pouze jednou a to bezplatně. Zasílá se na MZe do Prahy.

Přidání nových činností, ukončení se zasílá pouze na Biokont CZ,s.r.o. do Brna, na formuláři Ohlášení změny činnosti osoby podnikající v ekologickém zemědělství.

Metodický pokyn a formuláře jsou k dispozici níže uvedné nebo vše následujícím odkazu.

http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/metodicky-pokyn-c-1-12-registrace-do-ez.html

(více)

20.12.2011 10:22 Biokont CZ

Poradci MZe ČR - seznam

Na těchto odkazech si můžete vyhledat poradce, kteří jsou registrovaní na MZe ČR.

http://www.agroporadenstvi.cz/registr/RegistrPoradcuData.aspx

http://eagri.cz/public/app/eagricis/Forms/Lists/RegistrPoradcu/RegistrPoradcuListPage.aspx

16.11.2010 14:15 Biokont CZ

Loga - značky shody

Zde si můžete volně stáhnout bio značky - loga, která smíte po obdržení Certifikátu Biokontu používat na etiketách k značení a propagaci Vašich výrobků. Ekologická loga nesmí být použita ke značení produktů z přechodného období – PO. Složení každého výrobku musí být Biokontem předem odsouhlaseno. Při kontrole musíte předložit Biokontem odsouhlasenou žádost, včetně etikety. Žádosti o nové výrobky můžete nám kdykoliv zaslat e-mailem (obyčejnou poštou - 1x). F-109 Žádost o certifikaci nového ekologického výrobku je volně ke stažení v rubrice Výrobci. Přiložte i Váš návrh etikety.

(více)

25.07.2010 11:23 Biokont CZ

Smluvní zpracovatel

Dále si můžete volně zkopírovat a upravit podle vzoru část smlouvy pro Smluvního zpracovatele. Smluvní  zpracovatel - tj. podnik, který provádí ve svých výrobních prostorách pro klienta registrovaného u Biokontu práce s bioproduktem, biopotravinou nebo ostatním bioproduktem.  Takový podnik musí mít uzavřenou smlouvu na práce nebo služby v biokvalitě, podléhá také kontrole. Tuto kontrolu hradí podnik registrovaný u Biokontu.

(více)

06.04.2010 05:18 Biokont CZ

Výjimky - žádosti (Osiva)

Od 1.1.2010 se udělují výjimky podle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR. Všechny Metodické pokyny MZe najdete v rubrice Zákony a nařízení. 

Databáze ekologických osiv

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ekologicke-osivo/

Žádost o udělení výjimky na použití konvenčního osiva ,sadbu v EZ uděluje pouze ÚKZÚZ: 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/osivo-a-sadba/ekologicke-osivo/vyjimky-na-pouziti-konvencniho-osiva-v/

Řádně vyplněné žádosti zaílejte na adresu:  
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský  (ÚKZÚZ)
Odbor osiv a sadby
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5 – Motol

Ostatní výjimky pouze MZe ČR:  http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/metodicke-pokyny/metodicky-pokyn-c-5-2012-udelovani.html

Řádně vyplněné žádosti zaílejte na adresu: 
Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor 17250
Těšnov 17
117 05  PRAHA 1

22.12.2009 19:19 Biokont CZ

Jak začít podnikat v systému ekologického zemědělství (EZ)

Jak začít - stručná informace pro všechny, kteří chtějí začít podnikat v systému ekologického zemědělství. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR. Vyplňte formulář "Žádost o vstupní kontrolu v ekologickém zemědělství F-045" a pošlete na adresu Biokontu uvedenou v záhlaví. Žádat můžete také telefonicky 541 212 308, 545 225 565, mobil 606 605 728 (zapíšeme si Vás sami) nebo E-mailem info@biokont.cz (formulář zaslaný E-mailem nemusí být potvrzený - podepsaný). Veškeré informace k vstupní kontrole najdete na www.biokont.cz v odkazu "Jak se připravit na vstupní kontrolu" podle Vaší činnosti, v oddíle Zemědělci, Výrobci nebo Obchodníci a dovozci. I když lze vše vyřídit během několika dnů, neodkládejte své rozhodnutí. Formulář je jednotný pro všechny druhy podnikání. Klikněte znovu na název za/pod tímto textem.

(více)

16.10.2009 17:44 Biokont CZ

O společnosti Biokont

Stručná informace o společnosti Biokont a akreditační certifikáty.  info@biokont.cz

(více)

28.09.2009 10:46 Biokont CZ

Evidence stížností třetích osob

Pro Vaši potřebu a splnění povinnosti vést "Evidenci stížností třetích osob" (pokud nemáte vlastní Reklamační řád), si můžete volně stáhnout tento jednoduchý tiskopis. Formát není předepsaný. Vyhovuje pro všechny podniky. (více)

10.06.2009 18:17 Biokont CZ

Informace o novém podniku

V případě potřeby nám můžete zaslat F-046 Informace o podniku, bez podpisu, na info@biokont.cz

(více)

28.09.2008 21:52 Biokont CZ

Vstupní kontrola, žádost-zahájení

Žádost o vstupní kontrolu, zahájení činnosti v ekologickém zemědělství (EZ) pro všechny, kteří chtějí být registrovaní jako certifikovaná fyzická nebo právnická osoba , podnik se statutem BIO. Bez potvrzení o provedené vstupní kontrole Biokontu se nelze registrovat na Ministerstvu zemědělství ČR. Vyplňte formulář a pošlete na adresu Biokontu uvedenou v záhlaví. Žádat můžete také telefonicky 541 212 308; mobil 606 605 728 (zapíšeme si Vás sami) nebo e-mailem info@biokont.cz (formulář nemusí být podepsaný). Veškeré informace najdete na www.biokont.cz v odkazu "Jak začít podnikat v systému ekologického zemědělství" a "Jak se připravit na vstupní kontrolu" zvlášť v oddíle pro zemědělce, výrobce, obchodníky-dovozce. I když lze vše vyřídit během několika dnů, neodkládejte své rozhodnutí. Formulář je jednotný pro všechny druhy podnikání.

(více)

01.03.2008 15:16 Biokont CZ

Změna kontrolní organizace

V případě Vašeho zájmu o spolupráci s Biokontem, vyplňte a potvrďte "Smlouvu o inspekci a certifikaci" (Smlouva je v 1. rubrice Biokont CZ) ve dvou vyhotoveních a jedenkrát "Plnou moc", viz. níže.  Po vyplnění a podpisu odpovědné osoby (statutárního zástupce) zašlete na adresu Biokontu, tak abychom stihli doručit výpověď Vaší dosavadní kontrolní organizaci nejpozději do 30.září. Veškerou další administrativu spojenou se změnou kontrolní organizace, převod dokumentace a veškeré souvislosti vyřídíme za Vás. Našim klientem se stanete od 1.ledna Nového roku.

Do obálky vložte, prosím, také jméno a kontakt na odpovědnou osobu za ekologické zemědělství Vašeho podniku. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme, nejasnosti upřesníme na mobilním č. 606 605 728, telefon 541 212 308 nebo 545 225 565, piště na info@biokont.cz

(více)

28.09.2006 20:29 Biokont CZ